מנפאואר פתרונות שפה היא כעת חלק מ-BLEND

תנאי שימוש והגבלות משפטיות

ברוכים הבאים לאתר אינטרנט זה המתנהל בכתובת https://manpowerlanguage.com (להלן: "האתר" או "אתר האינטרנט") המופעל ומנוהל ע"י אם. ג'י. אס. פתרונות שפה (שותפות רשומה מספר 540179223), מרח' המפלסים 17, פתח תקווה (להלן: "השותפות").

לפני השימוש באתר אנא קרא תנאים אלה בעיון. כל כניסה שלך לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את התנאים האלה ("התנאים" או "תנאי השימוש"), הינך מאשר הסכמתך לתנאים ומצהיר כי קראת אותם והבנת את תוכנם. התנאים יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין השותפות. שימוש באתר אינו מורשה למי שאינו מסכים לתנאים. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אל תגלוש ו/או תשתמש באתר בכל דרך שהיא.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לנשים באופן שווה.

1. הגדרות

1.1 "אתה" או "משתמש" משמעו כל גולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.

1.2 "חומר/ים" – כל תוכן או מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הנכלל באתר ובכלל זה השירותים המוצעים באתר.

2. השימוש באתר

2.1 האתר הינו אתר אינפורמטיבי אשר מיועד לספק מידע על השותפות ועל השירותים המסופקים על ידה ללקוחות פוטנציאליים שותפים עסקיים, משקיעים פוטנציאליים ו/או מחפשי עבודה.

2.2 השותפות מתירה לך לצפות בחומרים שבאתר ולהשתמש בהם לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, ובתנאי שתפעל בהתאם לתנאים אלה (ובכלל זה בהתאם לכל ההודעות בדבר זכויות יוצרים וקניין רוחני הכלולות בחומרים המקוריים ובכל עותק שלהם), ובכל מקרה למטרות חוקיות בלבד. אינך רשאי לשנות את החומרים בצורה כלשהי, להעתיקם, לשכפלם, להפיצם, למכור, להרשות שימוש, להציגם בפומבי, לבצעם, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש להלן), לרבות מטרה ציבורית או מסחרית כלשהי.

2.3  השימוש בחומרים בכל אתר אינטרנט אחר או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא הינו אסור. החומרים באתר מוגנים או עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. אם תפר אחד מן התנאים האלה תפוג אוטומטית ההרשאה הניתנת לך להשתמש באתר, וחובה תחול עליך להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.

3. קבלת מידע מהמשתמש; מטרות שימוש במידע המשתמשים

3.1 האתר עשוי להציע לך שירותים מסוגים שונים. לצורך קבלת שירותים באמצעות האתר (ככל שניתנים), או לצורך העלאת קורות חיים במענה למודעת דרושים שפורסמה באתר (ככל שפורסמה) משתמש עשוי להידרש למסור לשותפות, באמצעות האתר מידע כפי שיידרש מעת לעת לרבות שם, כתובת, מספר טלפון, מצב תעסוקה, השכלה ומידע מזהה אחר (להלן: "מידע המשתמש").

3.2 הינך מאשר כי מידע משתמש שתמסור (ככל שתמסור) באתר הינו נכון ומדויק. כן, הינך מודע לכך שלא מוטלת עליך חובה חוקית למסור לשותפות את מידע המשתמש או כל מידע אחר באתר. עם זאת, ללא מסירת מידע המשתמש לא תוכל לקבל את שירותי השותפות באמצעות האתר, ככל שניתנים, ועל כן מסירת מידע המשתמש או כל מידע אחר באתר הינה בהתאם לרצונך החופשי.

3.3  השימוש במידע המועמד יעשה בהתאם לנוהלי השותפות לעניין שימוש במידע מסוג זה ובכפוף למדיניות הפרטיות המצויה באתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מהאמור, ידוע לך והינך נותן הסכמתך לכך, כי מידע המשתמש ונתונים אחרים שתמסור באתר, ככל שתמסור, יישמרו ע"י השותפות במאגר מידע של השותפות הרשום כחוק, והשותפות תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם למטרות המאגר, כמפורט בתנאי שימוש אלה (לרבות מדיניות הפרטיות), ובכלל זה: (א) להעביר מידע כאמור ללקוחות השותפות המעוניינים לקבל שירותי תרגום מהשותפות, ואשר לדעת השותפות מתאימה לדרישותיך וכישוריך ו/או לחברות הנמנות על קבוצת מנפאואר, בין בארץ ובין בחו"ל, לצורך שימוש בהם ע"י חברות כאמור בהתאם למטרות המוסדרות בתנאי השימוש. העברת מידע לחו"ל, ככל שתתבצע, תיעשה בכפוף לכל דין; וכן (ב) לצורך משלוח פניות באמצעות דיוור ישיר ו/או משלוח חומרים פרסומיים, והכל באמצעות הדוא"ל, הודעות SMS, פקסימיליה או אמצעי תקשורת אחרים. הסכמתך כאמור מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת עפ"י חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008.

3.4 לתשומת ליבך, הינך זכאי על פי חוק לעיין בפרטיך הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתך מהמאגר. כמו כן, הינך רשאי לחזור בך מההסכמה לקבלת חומר פרסומי. אם ברצונך לעשות כן, לרבות אם אינך מעוניין להיכלל ברשימות החברה לצורך דיוור ישיר ו/או קבלת חומרים פרסומיים, עליך לשלוח הודעה על כך בדואר רשום או דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] ופרטיך יוסרו מרשימת הדיוור ו/או מרשימת מקבלי החומר הפרסומי, לפי העניין. אי משלוח הודעה כאמור תחשב כהסכמה להיכלל ברשימת תפוצה לצורך קבלת דיוור ישיר ו/או חומר פרסומי. עם זאת, הינך רשאי, כאמור, לבקש הסרה בכל עת.

4. העדר אחריות

4.1 החומרים מוצעים באתר מוצעים ומוצגים "כמות שהם" (as-is), ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא של השותפות. אין באמור בתנאים משום מצג של השותפות בדבר התאמת החומרים למטרה מסוימת, אמינות או דיוק של החומרים או העדר הפרה של זכויות קניין רוחני. השותפות אינה אחראית לדיוק ו/או לשלמות ו/או להעדר שגיאות בחומרים באתר ולא תישא באחריות כלשהי לחומרים ו/או לנכונותם. השותפות רשאית לערוך שינויים בחומרים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה. החומרים באתר עשויים שלא להיות עדכניים ביותר, והשותפות אינה מתחייבת לעדכן את החומרים באתר בכלל או בתדירות כלשהי. התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד, ואינן מחייבות. את/ה תישא במלוא האחריות לשימוש בחומרים שבאתר ולתוצאותיהם.

4.2 החומרים והמידע באתר הינם כלליים באופיים. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים מקצועיים, רפואיים, משפטיים, אישיים או כספיים. אין לראות באתר ייעוץ משפטי או מקצועי אחר. לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות המיוחדת שלך ולנתוני המקרה שלך.

4.3  השותפות תפעל כמיטב יכולתה על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת מידע המשתמש מפני גישה בלתי מורשית. עם זאת, השותפות אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי השותפות משתמשת בטכנולוגיות ונהלים שונים לאבטחת המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לפיכך, השותפות אינה מתחייבת שמידע המשתמש (ככל שיימסר על ידך) יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

5. הגבלת אחריות

על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על השותפות ו/או בעלי מניותיה ו/או חברה הנמנית על קבוצת מנפאואר ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים או מהפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) כתוצאה מכניסה ו/או שימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בחומרים הכלולים באתר ובכל אחד מאתרים אלה (לרבות הסתמכות על חומרים כאמור), ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.

 

6. זכויות קניין רוחני

6.1 ביחסים בינך לבין השותפות, השותפות היא הבעלים היחידי של האתר על כל חומריו. כמו כן, ידוע לך כי החומרים מוגנים זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות; על כן, תהא רשאי להשתמש בחומרים אך ורק על פי הרשאה מפורשת של השותפות.

6.2 אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לשנות, ליצור נגזרות מהם, או ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים, אלא באישור מפורש של השותפות כמפורט בתנאים. אתה מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת את החומרים מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

6.3 עיצוב ותצוגת האתר מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים וסימני מסחר של השותפות וחל איסור להעתיקם בכללם או בחלקם. חל איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר וכל חלק ממנו, לרבות לוגיים, גרפיקה, צליל ותמונות מהאתר, ללא אישור השותפות מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר או קישור (לרבות קישור עמוק) לאתר ללא אישור השותפות מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור.

6.4 חל איסור על שימוש ב-Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של השותפות או בסימני המסחר שלה, ללא אישור השותפות מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. כל שימוש בלתי מורשה יגרור הפסקת זכותך להשתמש באתר.

6.5 למעט כפי שהותר במפורש בתנאים, השותפות אינה מעניקה לך זכות כלשהי בקניין הרוחני של השותפות או של צדדים שלישיים שהחומרים שייכים או קשורים אליהם.

7. העלאת תכנים ע"י משתמשים

השותפות אינה מעוניינת לקבל ממך מידע סודי באמצעות האתר. למעט "מידע משתמש", כל חומר, מידע, או סוג תקשורת אחרת (להלן: "הודעות") שתשדר או תפרסם באתר ו/או באמצעותו, לרבות תכנים שיועלו ע"י גולשים באתר ייחשבו בלתי סודיים ובלתי קנייניים. השותפות לא תהא אחראית בקשר להודעות שתמסור באתר. השותפות וכל מי מטעמה יהיו חופשיים להעתיק, לגלות, להפיץ, לשלב את ההודעות ולעשות כל שימוש אחר בהודעות ובנתונים, בתמונות, בצלילים, בטקסט ובאלמנטים אחרים המשולבים בהודעות לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, לרבות דיוור ישיר ופרסום. הינך מנוע מלפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, כזה שיש בו משום לשון הרע, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, או כל חומר אחר אשר עלול להוות עבירה על חוק כלשהו וכן הנך מנוע מלהשתמש באתר (לרבות בחומרים) למטרה בלתי חוקית כלשהי.

8. חדרי צ'ט ופורומים אחרים למשתמשים

למרות זכותה של השותפות לנטר ו/או לבחון ו/או לפקח כל תחום באתר שבו המשתמשים משדרים או מפרסמים הודעות או מתקשרים בינם לבין עצמם, לרבות, אך לא רק, חדרי צ'ט, לוחות מודעות או פורומים אחרים של משתמשים (ככל שישנם), וכן את תוכנן של הודעות כאמור ("הודעות גולשים"), השותפות אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על הודעות גולשים וגם אם תערוך בדיקות של הודעות הגולשים (אם וככל שישנן), היא אינה מתחייבת לזהות ו/או להספיק להוריד חומר בלתי חוקי או פוגעני ככל שלא נדרשה לכך. השותפות לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם תוכנן של הודעות גולשים כלשהן ו/או בקשר עם נזקים שיגרמו כתוצאה מפרסום הודעות כאמור, בין אם הן נראות לגולשים בלתי חוקיות, בלתי מוסריות, מקוממות, בלתי נאותות או פוגעות בתקנת הציבור או אחרת ובין אם אינן כאמור. השותפות שומרת לעצמה את הזכות להסיר הודעות גולשים הכוללות מידע הנראה לה כמעליב, משמיץ, מגונה או בלתי ראוי מבחינה אחרת. השותפות לא תישא באחריות לתוכנן של הודעות גולשים.

9. קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי

לשם הנוחות, האתר עשוי לכלול או להציע קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט של צד ג'. במקרה שתשתמש בקישורים/הפניות אלה, תצא מהאתר. השותפות אינה מתחייבת כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, לא בדקה את כל אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. לפיכך השותפות אינה יוצרת או מוסרת מצג כלשהו לגביהם או לגבי כל מידע, תוכנה, מוצרים או חומרים הנמצאים בהם, או לגבי כל תוצאה העשויה לנבוע מן השימוש בהם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.

10. סימני מסחר

שמות של חברות ומוצרים הנזכרים בתנאים, אם וככל שנזכרים, הנם סימני מסחר ו/או סמלים מסחריים של בעליהם השונים. אין בשימוש באתר כדי להקנות לך זכויות בסימני המסחר של השותפות או של צדדים שלישיים המפורסמים באתר.

11. הגבלת גישה

השותפות שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

12. כללי

12.1 האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18), ואינו מיועד לקטינים. באם הינך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מהוריך או אפוטרופוס חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה.

12.2 על תנאים אלה ועל האתר עצמו יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו. השותפות מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. השותפות אינה יוצרת מצג שלפיו החומרים באתר מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לגבולות ישראל. השימוש באתר אסור ממדינות שאינן מקנות תוקף לתנאים הכלולים במסמך זה, לרבות אך לא רק מדינות שבהן תוכן האתר הנו בלתי חוקי. אינך רשאי להשתמש בחומרים או בכל העתק או עיבוד שלהם, לייצאם או לייצאם מחדש באופן שיהווה עבירה על כל חוק או תקנה רלוונטיים. היה ותחליט לגשת אל אתר מחוץ לגבולות ישראל, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך ובאחריותך, ותישא באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים.

12.3 השותפות שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לעדכן ו/או לשנות את מבנהו, מראהו, החומרים המוצגים בו התנאים (לרבות מדיניות הפרטיות) בכל עת על-ידי עדכון תנאים אלה. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את התנאים המעודכנים, שכן הם המחייבים ממועד העדכון ואילך. הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאים אלה. השותפות רשאית להסב את התנאים, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות מהם. התנאים יחול ויחייבו את הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

12.4 אין האמור בתנאים כדי לפגוע בזכותה של השותפות לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר לשותפות ונאסף על ידי השותפות בהקשר לשימוש באתר. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

12.5 אתה תשפה את השותפות, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאים אלה (לרבות מדיניות הפרטיות).

12.6 תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והשותפות בקשר עם האתר, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והשותפות ו/או כל מי מטעמה בהקשר לאתר.